Edellinen Seuraava

Sosiaalinen työllistäminen

Sosiaalisella työllistämisellä tarkoitetaan toimenpiteitä, joilla tuetaan vaikeasti työllistettävien työllisyyttä ja toimintakyvyn ylläpitoa. Sosiaalisen työllistämisen toimenpiteitä ovat työ- ja yksilövalmennus, ryhmävalmennus, palveluohjaus ja kuntouttava työtoiminta. Myös esimerkiksi työkokeilu ja palkkatukityöllistäminen ovat sosiaalista työllistämistä.

Mikä on työvalmennus?

Työvalmennus on työn avulla valmentamista. Siinä henkilö opettelee työelämässä tarpeellisia tietoja, taitoja ja osaamista työvalmentajan tuella. Saa kokea onnistumisien kokemuksia ja oppii ottamaan vastuuta omasta kehityksestään. Työvalmennuksessa henkilön kanssa tehdään valmennussuunnitelma, johon laaditaan yhdessä tavoitteet ja työskennellään niiden saavuttamiseksi. Tavoitteina voi olla esimerkiksi työnhaun kehittäminen ja työpaikan saaminen. Työvalmennus sisältää yksilöllistä tukea, ohjausta ja neuvontaa.

Mikä on ryhmävalmennus?

Ryhmävalmennus voi olla esimerkiksi yhteisen tavoitteen tai tehtävän äärelle koottua työpajatoimintaa. Samalla harjoitellaan vuorovaikutus- ja sosiaalisia taitoja. Ryhmän jäsenet antavat ja saavat toisiltaan palautetta omasta toiminnastaan. Ryhmävalmennus pyrkii luomaan kaikille turvallisen ympäristön siten, että jokainen tuntee kuuluvansa ryhmään, jolla on tietty tarkoitus. Ryhmä on kuin pienoiskuva yhteiskunnasta. Ryhmävalmennusta voidaan toteuttaa esimerkiksi nuorten työpajatoiminnan tai päihdekuntoutujien tukena.

Pohdintatehtävä - Kuvake
Image
Ajatuskupla
Oma Pohdintatehtävä

Tutustu erilaisiin sosiaalisen työllistämisen muotoihin ja pohdi, olisiko siellä jotain sinua kiinnostavaa nykyisen työjaksosi jälkeen. Keskustele ja kysy lisätietoja mahdollisuuksistasi myös omalta ohjaajalta.

Mikä on työkokeilu?

Työkokeilussa henkilö saa kokemusta omien ammatinvalinta- ja uravaihtoehtojen tai mahdollisuuksiaan selvittämiseen. Työkokeilu voidaan järjestää esimerkiksi näissä tilanteissa:

  • Henkilöltä puuttuu ammatillinen koulutus tai hän suunnittelee alan tai ammatin vaihtoa.
  • Henkilö pohtii yrittäjyyttä uutena urana.
  • Henkilö on ollut poissa työmarkkinoilta esimerkiksi työttömyyden ja lastenhoidon takia.
  • Henkilö on ollut aiemmin toisen maan työmarkkinoilla.

Työkokeilussa henkilö tekee työpaikalla työtehtäviä, mutta kyseessä ei ole kuitenkaan varsinainen työsuhde. Työkokeilusta ei makseta palkkaa eikä se kerrytä vuosilomapäiviä tai eläkettä.Työkokeilun järjestäjä vastaa ohjauksesta ja valvonnasta. Järjestäjänä pitää olla yritys tai yhteisö. 

Mitä on palkkatuettu työ?

Palkkatuki on taloudellinen tuki, jota TE-toimisto voi harkinnanvaraisesti myöntää työttömän työnhakijan palkkauskustannuksiin. Palkkatuki maksetaan työnantajalle, mutta tuen myöntäminen perustuu aina työttömän työnhakijan palvelutarpeeseen.

Tavoitteena on edistä palkkatuetun henkilön ammatillista osaamista ja työllistymistä avoimille työmarkkinoille.

TE-toimisto arvioi palkkatuetun työn tarpeen. Palkkatukea voidaan myöntää, myös jos vamma tai sairaus alentaa henkilön tuottavuutta pysyvästi tai pysyväisluonteisesti. 

Palkkatukea voidaan myöntää:

  • toistaiseksi voimassa olevaan ja määräaikaiseen työsuhteeseen sekä oppisopimuskoulutukseen
  • osa-aikaiseen työsuhteeseen, jos se on tarkoituksenmukaista esimerkiksi osatyökykyisten työllistymisen kannalta. 
Pohdintatehtävä - Kuvake
Image
Ajatuskupla
Yhteinen pohdintatehtävä

Vertaile työtoverisi kanssa omakohtaisia kokemuksia. Voitte pyytää ohjaajan mukaan keskusteluun.