Edellinen Seuraava

Mitä huumeista kannattaa tietää?

Kannabis on Suomen suosituin huume, mutta ei suinkaan vaaraton. Tutustu huumetietoon, niin ymmärrät, miksi niiden käyttöä ei kannata edes harkita. Annamme tietoa huumeista, muuntohuumeista ja lääkkeiden väärinkäytöstä. Voit myös keskustella huumeista yhdessä ohjaajasi kanssa.

Huumeista keskustellaan entistä avoimemmin. Joissakin maissa kannabiksen käyttö on sallittua, mutta Suomessa ei. Huumeiden käyttöön liittyy myös paljon häpeää, minkä vuoksi avun hakeminen voi olla vaikeaa.

Huumekuolemat ovat Suomessa olleet viime vuosina kasvussa ja uhrina on yleensä nuori käyttäjä. Huumekeskustelussa esillä ovat myös mielenterveyden ongelmat ja niille altistuminen huumeiden käytön takia. On todettu, että huumeiden käyttöön liittyvien mielenterveyshäiriöiden määrä on lisääntynyt viime vuosina merkittävästi. 

Huumeiden käytön haittoja saatetaan pyrkiä lieventämään lääkeaineiden avulla, mikä sisältää paljon riskejä.

Millaisia huumeita ja huumeiden kaltaisia aineita on olemassa?

Huumeet

Kannabis

Kannabis heikentää keskushermoston toimintaa. Voidaan puhua keskushermostolamasta. Rentoutuminen ja mielihyvin tunne mielletään usein kannabiksen käytön yhteyteen. Toisaalta kannabiksen käyttäjät voivat kokea epämiellyttävyyden ja ahdistuksen tunteita. Lisäksi kannabis heikentää muistia ja tarkkaavaisuutta sekä kasvattaa riskiä onnettomuuksille. 

Amfetamiini

Amfetamiini on synteettinen päihde, jota tavanomaisesti käytetään joko suun kautta, nuuskaamalla tai suonensisäisesti pistämällä. Amfetamiini vaikuttaa kiihdyttävästi sekä aivoissa että ääreishermostossa. Käyttäjän henkilökohtainen herkkyys, aineen puhtaus, annoskoko ja käyttötapa ovat asioita, jotka riippuvat amfetamiinin aikaansaamista vaikutuksista. Amfetamiinin vaikutus alkaa välittömästi suonensisäisesti käytettynä, ja sen vaikutus on kokonaisuudessaan voimakas juuri silloin. Vaikutus voi kestää jopa kuusi tuntia. Amfetamiini lisää valppautta, jännitystä ja hyvän olon tunnetta. Jo pieni määrä ainetta aktivoi motorisesti, älyllisesti ja sosiaalisesti: amfetamiinin vaikutuksen alaisena fyysistä energiaa riittää, ajatukset juoksevat nopeasti ja puheliaisuus lisääntyy. Amfetamiini poistaa nälän ja väsymyksen tunteen. Kaikki amfetamiinivalmisteet kohottavat verenpainetta ja sydämen lyöntitiheyttä, joka voi aiheuttaa rintakipuja, rytmihäiriöitä ja hengenahdistusta. Suurten annosten myötä fyysinen aktiivisuus voi muuttua pakonomaiseksi, jolloin hienomotorinen kontrolli vaikeutuu. 

Kokaiini

Kokaiinia saadaan eristämällä sitä kokapensaan lehdistä. Kokaiini vaikuttaa keskushermostossa kiihdyttävästi. Käyttäjän henkilökohtainen herkkyys, aineen puhtaus, annoskoko ja käyttötapa ovat asioita, jotka riippuvat kokaiinin aikaansaamista vaikutuksista. On kuitenkin osoitettu, että kokaiini piristää, kiihdyttää, lisää tarmokkuutta, parantaa suorituskykyä ja nostaa mielialaa. Lisäksi se poistaa sosiaalisia pelkoja, estoja ja ahdistusta. Itsetunto voi myös kokaiinin vaikutuksen alaisena tuntua paremmalta. Sen sijaan ärtyisyys, ahdistuneisuus, levottomuus ja vainoharhaisuus ovat  yleisiä haittavaikutuksia. Mieliala voi kokaiinin vaikutuksen alaisena vaihdella myös paljon. Verenpaine ja sydämen lyöntitiheys nousevat kokaiinin käytön vuoksi, myös pupillit voivat käytön aikana laajentua. Ruokahalu ja unen tarve puolestaan vähenevät.

Heroiini

Heroiini on puolisynteettinen johdos morfiinista. Heroiinin käyttö tapahtuu useimmiten suonensisäisesti, mutta sitä käytetään myös nuuskaamalla ja polttamalla. Heroiini vaikuttaa keskushermostossa lamauttavasti ja se etenee elimistössä nopeasti rasvaliukoisuutensa vuoksi. 

LSD

LSD on erittäin voimakas huumausaine, joka vaikuttaa mielen toimintaan ja aistikokemuksiin.  LSD:n vaikutukset voivat olla hyvin yksilöllisiä. Annoksen koolla on suuri merkitys, kuten myös käyttäjän mielentilalla, odotuksilla ja käyttöympäristöllä. Vaikutukset voivat erota annoskoosta riippuen paitsi voimakkuudeltaan myös laadultaan. LSD vaikuttaa ajatusprosesseihin, tunnetiloihin ja aisteihin. Vaikutuksen alaisena käsitys minästä ja todellisuudesta voi hämärtyä, suurilla annoksilla jopa kadota kokonaan. LSD vaikeuttaa informaation käsittelyä, kommunikointia ja loogista ajattelua. Aine korostaa niitä tunteita ja ajatuksia, jotka ovat juuri sillä hetkellä mielessä päällimmäisenä. Tunteet voivat vaihdella ääripäästä toiseen.   

Muuntohuumeet

Päihdyttävästi vaikuttavia aineita on olemassa lukematon määrä. Vuosituhannen vaihteen jälkeen huumemarkkinoille on ilmaantunut lukuisia muuntohuumeita, jolla tarkoitetaan YK:n huumausainesopimukseen lukeutumattomia aineita, joilla on havaittu päihdyttäviä vaikutuksia. Nämä tutkimuskemikaaleiksikin kutsutut päihteet on syntetisoitu perinteisistä huumausainevalmisteista. Osa niistä valmistettiin alun perin erilaisiin tieteellisiin tarkoituksiin. Toiset ovat lääkeyhtiöiden kehittämiä valmisteita. Niitä on aikoinaan käytetty esim. laihdutusvalmisteina tai narkolepsian hoidossa, mutta vedetty pois markkinoilta ja voimakkaiden sivuvaikutusten takia tai ne eivät ole saaneet patenttia, joka oikeuttaisi aineen myyntiin lääkekäytössä. 

Reseptilääkkeet

Monia lääkäreiden reseptillä määräämiä lääkkeitä käytetään päihtymistarkoituksiin. Niiden hallussapito ja käyttö ilman laillista lääkemääräystä luetaan huumausainerikokseksi. Rauhoittavat lääkkeet ”bentsot” ja opioidipohjaiset kipulääkkeet ovat päihdyttävien vaikutustensa, korkean riippuvuuspotentiaalin sekä voimakkaiden vieroitusoireiden takia hyvinkin haluttuja päihteidenkäyttäjien keskuudessa. Suomalaisten lääkärien kiristettyä reseptimääräyksiä, riippuvaiset ja päihdekäyttäjät siirtyivät hakemaan lääkemääräyksiä sekä lääkkeitä Tallinnasta.

Lääkeluettelo - Psykoaktiiviset, kuluttajilta kielletyt aineet ja lääkevalmisteet (Fimea)